VIETNAM APPLICANT AND CANDIDATE PRIVACY NOTICE

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ DÀNH CHO ỨNG VIÊN VÀ NGƯỜI XIN VIỆC VIỆT NAM

This applicant and candidate privacy notice (“Letter”) explains the approach adopted by ANZ Bank (Vietnam) Limited (“ANZ”, “we”, “our”, “us”) involving the collection, use, disclosure, or otherwise processing (i.e., any acts impacting Personal Data) (collectively, "process") of your Personal Data. We will act as a Personal Data controller and/or a Personal Data controlling and processing entity (as defined under applicable data protection laws) with respect to Personal Data about you.

Thông báo về quyền riêng tư dành cho ứng viên và người xin việc ("Thư") này giải thích cách tiếp cận được Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) ("ANZ", "chúng tôi", "của chúng tôi") áp dụng trong việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, hoặc xử lý theo cách khác (nghĩa là bất kỳ hoạt động nào tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân) (gọi chung là "xử lý") Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Chúng tôi sẽ đóng vai trò là bên kiểm soát Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc bên kiểm soát và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân (như được định nghĩa theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành) đối với Dữ Liệu Cá Nhân về bạn.

At ANZ we abide by the privacy laws in the countries in which we operate. The privacy laws in these countries affect how we process any Personal Data you provide about yourself and your referees.

Tại ANZ, chúng tôi tuân thủ pháp luật về quyền riêng tư tại các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Pháp luật về quyền riêng tư ở các quốc gia này ảnh hưởng đến cách chúng tôi xử lý bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà bạn cung cấp về mình và người giới thiệu của bạn.

This website is maintained under an agreement between ANZ and its external service providers.  The website facilitates our candidate application process by collecting and passing the information you provide through this website to ANZ, ANZ members and third parties who assist in the evaluation of candidates.

Trang web này được duy trì theo thỏa thuận giữa ANZ và các nhà cung cấp dịch vụ ngoài doanh nghiệp. Trang web này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nộp đơn của ứng viên bằng cách thu thập và chuyển thông tin mà bạn cung cấp qua trang web này cho ANZ, các thành viên của ANZ và các bên thứ ba hỗ trợ việc đánh giá ứng viên.

1.           What Personal Data do we collect and hold?

Chúng tôi thu thập và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân nào?

We will collect and retain the following types of data associated with you or enabling the determination of your identity (“Personal Data”), including your basic Personal Data and sensitive Personal Data (as defined under applicable data protection laws), including, as appropriate:

Chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ các loại dữ liệu sau đây liên quan đến bạn hoặc cho phép xác định danh tính của bạn (“Dữ Liệu Cá Nhân”), bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản và Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm (như được định nghĩa theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành), bao gồm, khi phù hợp:

Basic Personal Data:

Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản:

 • information to identify you such as your full name, other names (if any), title, gender, date of birth, place of birth, marital status and nationality;

thông tin định danh của bạn như họ tên, tên khác (nếu có), chức danh, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, tình trạng hôn nhân và quốc tịch;

 • a copy of your identification documentation, such as copy of your passport, ID card/National ID or such other documentation as required by local law;

một bản sao giấy tờ định danh của bạn, chẳng hạn như bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của bạn hoặc các giấy tờ khác theo yêu cầu của pháp luật địa phương;

 • your personal photos/ hình ảnh cá nhân của bạn;
 • your contact details (including email address(es), telephone numbers, hometown and permanent address, temporary address, current residence address);

thông tin liên lạc của bạn (bao gồm (các) địa chỉ email, số điện thoại, quê quán và địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, nơi ở hiện tại);

 • your ID card/National ID card number/ your passport number;

số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ số hộ chiếu của bạn;

 • information relating to your work permit, legal right to work, temporary residence card, visa;

thông tin liên quan đến giấy phép lao động, quyền làm việc hợp pháp, thẻ tạm trú, thị thực của bạn;

 • your resume, work history and references from your previous employer(s);

sơ yếu lý lịch, lịch sử làm việc và thông tin tham khảo từ (những) người sử dụng lao động trước đây của bạn;

 • information about your current level of remuneration, including any benefit entitlements;

thông tin về mức thù lao hiện tại của bạn, bao gồm mọi quyền lợi được hưởng;

 • details of your professional activities and interests;

chi tiết về hoạt động nghề nghiệp và sở thích của bạn;

 • details of your education, qualifications and references from your institutions of study;

chi tiết về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn và thông tin tham khảo từ các cơ sở giáo dục của bạn;

 • your interests and extra-curricular activities;

sở thích và hoạt động ngoại khóa của bạn;

 • information from any interviews, tests or assessments;

thông tin từ bất kỳ cuộc phỏng vấn, kiểm tra hoặc đánh giá nào;

 • information you have publicly shared on professional networks (such as LinkedIn) or other social media which may be accessed by prospective employers in accordance with applicable data protection laws;

thông tin bạn đã chia sẻ công khai trên các trang mạng nghề nghiệp (chẳng hạn như LinkedIn) hoặc phương tiện truyền thông xã hội khác mà các nhà tuyển dụng tiềm năng có thể truy cập theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành;

 • other information needed to evaluate candidate’s suitability for a position (to the extent that it is considered basic Personal Data).

thông tin khác cần thiết để đánh giá sự phù hợp của ứng viên cho một vị trí nhất định (trong phạm vi được coi là Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản).

Sensitive Personal Data:

Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm:

 • We may also collect sensitive Personal Data about you, such as:

Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm về bạn, chẳng hạn như:

 • your biometric information, such as fingerprints as available on your ID card or other physical traits;

thông tin sinh trắc học của bạn, chẳng hạn như dấu vân tay có trên chứng minh nhân dân của bạn hoặc các đặc điểm vật lý khác

 • information about your cultural or ethnic origin to monitor our compliance with equal opportunities legislation, if applicable;

thông tin về nguồn gốc văn hóa hoặc dân tộc của bạn để giám sát việc tuân thủ của chúng tôi với pháp luật về bình đẳng cơ hội, nếu áp dụng;

 • information concerning your health and medical conditions (for example, where required to make reasonable adjustments to your working conditions or environment);

thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe và y tế của bạn (ví dụ: khi cần thiết phải thực hiện các điều chỉnh hợp lý đối với điều kiện hoặc môi trường làm việc của bạn);

 • information about criminal convictions (for example, where this is necessary for due diligence purposes, compliance with our regulatory obligations or employment law); and

thông tin về các tiền án hình sự (ví dụ: trong trường hợp điều này là cần thiết cho mục đích thẩm định pháp lý, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc luật lao động); và

 • information concerning your credit integrity.

thông tin lịch sử tín dụng của bạn.

2.         How we collect your Personal Data

Cách chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

We collect, process and retain your Personal Data in several ways, by automated or non-automated means, for example:

Chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo nhiều cách, bằng các cách thức tự động hoặc thủ công, ví dụ như:

 • when you provide your Personal Data via application forms, resumes and covering letters, update your profile through our websites, speak via telephone or use video recorded interviews etc.;

khi bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình thông qua các mẫu đơn đăng ký, sơ yếu lý lịch và thư xin việc, cập nhật hồ sơ của bạn thông qua các trang web của chúng tôi, nói chuyện qua điện thoại hoặc sử dụng các cuộc phỏng vấn được ghi lại bằng video, v.v.;

 • from third parties, for example your previous or current employers, to verify details about you and/or your application to work for us; and

từ các bên thứ ba, ví dụ như người sử dụng lao động trước đây hoặc hiện tại của bạn, để xác minh thông tin chi tiết về bạn và/hoặc đơn xin làm việc cho chúng tôi của bạn; và

 • in various other ways you interact with us during the recruitment process.

bằng các hình thức khác khi bạn tương tác với chúng tôi trong quá trình tuyển dụng.

We also proactively look for great talent to become part of our team through referrals and by using career profiles and contact information on publicly available professional network websites like 'LinkedIn'. We may collect your Personal Data from additional online and offline sources including social media (to the extent you choose to make your Personal Data publicly available on those sites) and commercially available third-party sources, such as credit reporting agencies and career websites such as Vietnamworks. We may combine those data with the Personal Data and other data that we have collected about you under this Letter.

Chúng tôi cũng chủ động tìm kiếm những tài năng xuất sắc để trở thành một thành viên của chúng tôi thông qua sự giới thiệu và bằng cách sử dụng hồ sơ nghề nghiệp cũng như thông tin liên hệ trên các trang web mạng lưới nghề nghiệp có sẵn công khai như 'LinkedIn'. Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các nguồn trực tuyến và ngoại tuyến bổ sung bao gồm phương tiện truyền thông xã hội (trong phạm vi bạn lựa chọn công khai Dữ Liệu Cá Nhân của mình trên các trang đó) và các nguồn bên thứ ba có sẵn trên thị trường, chẳng hạn như các cơ quan báo cáo tín dụng và các trang web nghề nghiệp như Vietnamworks. Chúng tôi có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đó với Dữ Liệu Cá Nhân và dữ liệu khác mà chúng tôi đã thu thập về bạn theo Thư này.

3.           The basis for processing Personal Data

Cơ sở cho hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

We will only process your Personal Data when we have a legal basis for processing as identified below:

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi có cơ sở pháp lý để xử lý như được nêu dưới đây:

 • Your valid consent (“Consent”);

Sự đồng ý hợp lệ của bạn ("Sự Đồng Ý");

 • Compliance with legal obligations, in particular in the area of labor and employment laws, data protection laws, tax laws, corporate compliance laws, and other applicable laws ("Legal Obligations"); and

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp luật lao động và việc làm, pháp luật bảo vệ dữ liệu, pháp luật thuế, pháp luật doanh nghiệp, và pháp luật hiện hành khác ("Nghĩa Vụ Pháp Lý"); và

 • Protection of the life and/or health of you or of other individuals in emergency situations ("Life & Health Protection").

Bảo vệ tính mạng và/hoặc sức khỏe của bạn hoặc của các cá nhân khác trong các trường hợp khẩn cấp ("Bảo Vệ Tính Mạng & Sức Khỏe").

4.           How we process your Personal Data

Cách chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

 • We process your Personal Data, in connection with your application and your potential employment or other engagements with us, for the following purposes:

Chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, liên quan đến hoạt động xin việc của bạn và cơ hội tuyển dụng tiềm năng của bạn hoặc quan hệ việc làm khác với chúng tôi, cho các mục đích sau:

Legal Obligations

Nghĩa Vụ Pháp Lý

 • For compliance with regulatory requirements and requests of local competent authorities per applicable laws.

Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương theo pháp luật hiện hành.

Life & Health Protection

Bảo Vệ Tính Mạng & Sức Khỏe

 • Communicating with your designated contacts (if any) in emergency situations.

Liên hệ với các địa chỉ liên lạc được chỉ định của bạn (nếu có) trong các trường hợp khẩn cấp.

Consent

Sự Đồng Ý

 • Administering your job application: for the purposes of assessing your suitability for the role, and where relevant, offering you a job with us; ensuring compliance with our legal and regulatory obligations by carrying out due diligence checks on you (e.g., checking references in relation to your education and your employment history).

Đánh giá hồ sơ xin việc của bạn: nhằm mục đích đánh giá sự phù hợp của bạn với vị trí mà bạn ứng tuyển và, khi phù hợp, gửi cho bạn lời mời làm việc với chúng tôi; đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi bằng cách tiến hành thẩm định đầu vào đối với bạn (ví dụ: kiểm tra với các nguồn tham khảo liên quan đến trình độ học vấn và lịch sử làm việc của bạn);

 • Future job opportunities: for the purposes of contacting you from time to time about opportunities at ANZ Vietnam or other ANZ entities in other countries.

Cơ hội việc làm trong tương lai: nhằm mục đích liên hệ với bạn về các cơ hội tại ANZ Việt Nam hoặc các tổ chức khác của ANZ ở các quốc gia khác.

We or our authorised third parties may share your Personal Data to assess your suitability as an employee.

Chúng tôi hoặc các bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nhằm đánh giá sự phù hợp của bạn với vị trí người lao động mà bạn đang ứng tuyển.

Where your Personal Data is shared with non-ANZ entities, we will seek to ensure that the Personal Data is held, used or disclosed consistently with applicable data protection laws and codes.

Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được chia sẻ với các tổ chức không thuộc ANZ, chúng tôi sẽ tìm cách đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân được lưu trữ, sử dụng hoặc tiết lộ theo cách phù hợp với các luật và quy tắc bảo vệ dữ liệu hiện hành.

5.           Disclosure of your Personal Data

Tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

We may need to share your Personal Data, including Personal Data we receive through the recruitment process, with overseas organisations. The most common reason for disclosure is because some of our ANZ members are located overseas and are contracted to support operational teams on our behalf. We only disclose your Personal Data to these overseas organisations when it is necessary for the services they provide to us. Services include but are not limited to:

Chúng tôi có thể cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi nhận được thông qua quá trình tuyển dụng, với các tổ chức ở nước ngoài. Lý do phổ biến nhất cho việc tiết lộ này là bởi một số thành viên tập đoàn ANZ của chúng tôi có trụ sở tại nước ngoài và các thành viên này đã ký kết hợp đồng với chúng tôi để hỗ trợ các nhóm vận hành thay mặt cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các tổ chức ở nước ngoài này khi cần thiết cho các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. Các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • managing the application and applicant's interaction with us;

quản lý việc ứng tuyển và những tương tác của ứng viên xin việc với chúng tôi;

 • verifying an applicant’s background and/or qualification based on information supplied; and

xác minh lý lịch và/hoặc trình độ chuyên môn của ứng viên xin việc dựa trên thông tin được cung cấp; và

 • assessing an applicant’s competency and/or interviewing an applicant.

đánh giá năng lực của ứng viên xin việc và/hoặc phỏng vấn ứng viên xin việc.

ANZ Vietnam may also use other overseas service providers to help with our recruitment or candidate sourcing. For example, certain positions require psychometric assessment and ANZ Vietnam may use a third party to complete the task with your consent. ANZ Vietnam uses external service providers based in the USA, Asia, and Europe to help us manage your application and we will therefore need to send your Personal Data to an administrator with processing and/or data storage facilities in these locations.

ANZ Việt Nam cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài khác để hỗ trợ hoạt động tuyển dụng hoặc tìm nguồn ứng viên của chúng tôi. Ví dụ: một số vị trí nhất định yêu cầu đánh giá tâm lý và ANZ Việt Nam có thể sử dụng một bên thứ ba để thực hiện hoạt động đánh giá này dựa trên sự đồng ý của bạn. ANZ Việt Nam sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ ngoài doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ, Châu Á, và Châu Âu để giúp chúng tôi quản lý hoạt động ứng tuyển của bạn và do đó chúng tôi sẽ cần gửi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn tới một quản trị viên có cơ sở xử lý và/hoặc lưu trữ dữ liệu tại các quốc gia và vùng lãnh thổ này.

We will take all necessary measures to ensure that any international transfers of Personal Data are sufficiently protected and comply with all requirements as set out under applicable data protection laws.

Chúng tôi sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng mọi hoạt động chuyển Dữ Liệu Cá Nhân ra nước ngoài đều được bảo vệ đầy đủ và tuân thủ mọi yêu cầu được quy định trong pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

6.           Taking care of your Personal Data

                Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

We store Personal Data in different ways, including in paper and electronic form. The security of your Personal Data is important to us and we take reasonable steps to protect it from misuse, interference, loss, and from unauthorised access, modification or disclosure.

Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả ở dạng giấy và dạng điện tử. Sự an toàn của Dữ Liệu Cá Nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu khỏi các hành vi lạm dụng, can thiệp, mất mát, và không bị truy cập, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Nevertheless, please understand that although we strive our best to securely store your Personal Data, we cannot guarantee that our security measures will completely prevent third parties such as hackers from illegally obtaining access to your Personal Data. In case of a data breach (if any), we will comply with all reporting and remedial measures as established under the applicable data protection laws.

Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức trong việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn một cách an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật của chúng tôi sẽ ngăn chặn hoàn toàn các bên thứ ba như tin tặc khỏi việc truy cập bất hợp pháp vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Trong trường hợp xảy ra vi phạm dữ liệu (nếu có), chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các biện pháp báo cáo và khắc phục như được quy định theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

7.           How long do we store your Personal Data

Chúng tôi lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong bao lâu

Your Personal Data will be deleted when it is no longer reasonably required for the purposes described above, or you withdraw your consent (where applicable) and we are not legally required or otherwise permitted to continue storing such Personal Data as per retention requirements under applicable data protection laws.

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ bị xóa khi không còn cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích như được mô tả ở trên, hoặc khi bạn rút lại sự đồng ý của mình (khi áp dụng) và chúng tôi không có nghĩa vụ theo pháp luật hoặc không có quyền tiếp tục lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân đó theo các quy định về lưu trữ trong pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

8.          Your rights and obligations concerning your Personal Data

Quyền và nghĩa vụ của bạn liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn

You, as a data subject, have a number of rights and obligations in relation to your Personal Data, which will be protected, exercised, and implemented in accordance with the applicable data protection laws. Those include the right to be informed, right to consent and withdraw consent, right to access, right to delete data, right to restrict data processing, right to obtain data, right to object to data processing, right to lodge a complaint, denounce or initiate lawsuit, right to claim damages, and right to self-protection.

Bạn, với tư cách là chủ thể dữ liệu, có một số quyền và nghĩa vụ liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình, các quyền và nghĩa vụ này sẽ được bảo vệ, thực hiện, và triển khai theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Những quyền đó bao gồm quyền được biết, quyền đồng ý và rút lại sự đồng ý, quyền truy cập, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền phản đối xử lý dữ liệu, quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, và quyền tự bảo vệ.

Please note that the above rights are not absolute, and we may be entitled to refuse requests where exceptions apply.

Vui lòng lưu ý rằng các quyền nêu trên không phải là tuyệt đối, và chúng tôi có thể được từ chối các yêu cầu thực hiện quyền trong các trường hợp ngoại lệ.

As a data subject, you have the obligation to provide true, complete, and accurate information to us in the manner and purposes of processing Personal Data as set forth in this Letter, among other obligations according to applicable data protection laws.

Với tư cách là chủ thể dữ liệu, bạn có nghĩa vụ cung cấp thông tin đúng, đầy đủ, và chính xác cho chúng tôi theo cách thức và mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân như được nêu trong Thư này, cùng với các nghĩa vụ khác theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Contact us if you think there is something wrong with the Personal Data we hold about you and we will try to correct it. We will try and help where we can and if we cannot, we will let you know in writing. If you have any questions or would like to exercise any rights under applicable data protection laws, please contact us using the following email address: anzjoiners&movers@anz.com.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn nhận thấy có vấn đề với Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục các vấn đề này. Chúng tôi sẽ cố gắng và hỗ trợ nếu có thể và, khi không thể thực hiện điều này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào theo pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email sau: anzjoiners&movers@anz.com.

 9.         Your Personal Data and privacy

Dữ Liệu Cá Nhân và quyền riêng tư của bạn

This Letter applies to all applicants for an employment or contract position, referees, and potential candidates we have contacted.

Thư này áp dụng cho mọi cá nhân nộp đơn xin việc cho các vị trí người lao động hoặc cho các vị trí theo hợp đồng, người giới thiệu, và các ứng viên tiềm năng mà chúng tôi đã liên hệ.

10.         What if you don’t want to provide us with your Personal Data?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không muốn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho chúng tôi?

You may choose not to provide your Personal Data to ANZ Vietnam by not ticking the box(es) in the Consent Letter which indicates you do not give consent to us. If we cannot obtain the Personal Data we need, we may be unable to create your account and candidate profile or to progress or administer your application or contact you if a suitable opportunity is identified in the future.

Bạn có thể lựa chọn không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của mình cho ANZ Việt Nam bằng cách không đánh dấu vào (các) ô trong Thư đồng ý  thể hiện rằng bạn không cho phép chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Trường hợp chúng tôi không có được Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi cần, chúng tôi có thể không tạo được tài khoản và hồ sơ ứng viên của bạn hoặc xử lý hoặc quản lý đơn ứng tuyển của bạn hoặc liên hệ với bạn về một cơ hội làm việc phù hợp trong tương lai.